top of page

Obmann: Andreas Grabner
Telefon: 0676 5681911
E-Mail:

Notenarchivar Rafael Dohnal
E-Mail:

Dirigent: Johannes Stross
Telefon: 0664 6306793
E-Mail:

Kassier: Ernst Auer
E-Mail:

Jugendreferentin: Desiree Siller
E-Mail:

Schriftführerin: Elisabeth Bolter
E-Mail:

Öffentlichkeitsarbeit: Elisabeth Bolter
E-Mail:

Chronik: Michael Riesch
E-Mail:

bottom of page